Skip to content

Fond: Segulah IV
Sektor: Kontanthantering
Förvärv: 2010
Ansvarig partner: Sebastian Ehrnrooth

Bakgrund. Scan Coin grundades 1966 av Gunnar Sandberg och är en ledande leverantör av utrustning och tjänster för kontanthantering, framförallt inriktad på banker och cash-in-transit-företag.

Segulah introducerades till Scan Coin 2007 av en av dess industriella rådgivare och 2010 inleddes en seriös dialog kring ett potentiellt förvärv. Vid denna tidpunkt ämnade företaget att gå in på detaljhandelsmarknaden och ägarfamiljen såg ett behov av en partner.

För att gå in på detaljhandelsmarknaden utvecklade Scan Coin konceptet CashComplete, vilket var en betydande investering. Under 2009 säkrade Scan Coin pilotprojekt hos en rad högprofilerade detaljhandelskedjor i Tyskland och Frankrike, och ägarfamiljen ansåg att tiden var inne att hitta en finansiell partner för att stödja den fortsatta utvecklingen av bolaget.

Efter att ha utfört omfattande due diligence av företaget konkluderade Segulah att Scan Coin var en attraktiv investering, baserat på en stark position på den europeiska marknaden för utrustning och tjänster för kontanthantering, en stark efterförsäljningsorganisation samt en stabil kärnverksamhet.

Ett förvärvsavtal undertecknades den 11 oktober 2010 och transaktionen slutfördes den 19 november. Den tidigare ägarfamiljen återinvesterade tillsammans med Segulah för en minoritetsandel.

Möjligheten. Segulahs investeringshypotes baserades på ett antal slutsatser. För det första var organisationsstrukturen vid förvärvstidpunkten suboptimal. För det andra var den europeiska marknaden för utrustning för kontanthantering relativt fragmenterad, med potentiellt attraktiva tilläggsförvärv samt möjlighet till försäljning till industriell aktör.

Vad tillförde Segulah? Kort efter förvärvstidpunkten anlitades Andreas Renulf som VD, följt av en rad förändringar på ledningsnivå. Den nya ledningsgruppen skiftade från ett produktfokus till att se till helhetslösningen, samt fokuserade på kostnadssynergier inom organisationen och ökad närvaro på detaljhandelsmarknaden.

Sedan Segulahs förvärv har Scan Coin och ledningen genomfört fyra tilläggsförvärv för att bredda företagets erbjudande samt stödja den redan väletablerade försäljnings- och serviceorganisationen. Genom förvärvet av Sotremo, en schweizisk leverantör av utrusning för kontanthantering, Sophus Clausen, en norsk distributör av utrustning för kontanthantering, och Laurel NGZ / Money Pack, två franska distributörer, expanderade Scan Coins sin närvaro på den europeiska marknaden. Förvärvet av SoftOno, ett schweiziskt företag specialiserat på mjukvarulösningar till detaljhandeln, tillförde ytterligare kunskap och en mjukvaruplattform som möjliggjorde fjärrövervakning av Scan Coins produkter inom detaljhandeln. Förvärvet av Sophus Clausen och Sotremo genomfördes 2011, följt av SoftOne, Laurel NGZ och Money Pack 2012.

Resultatet. Under Segulah IV:s ägande förbättrades Scan Coins lönsamhet väsentligt, och EBITA ökade från MSEK 32 under 2010 till MSEK 136 under 2014. Detta uppnåddes genom en kombination av omfattande effektiviseringar, utveckling av nya konkurrenskraftiga lösningar samt fyra strategiska tilläggsförvärv.

Den 30 januari 2015 tecknade Segulah IV och minoritetsägarna ett avtal om att avyttra samtliga aktier i Scan Coin till SuzoHapp, en global ledare inom utveckling och distribution av komponentlösningar till bland annat nöjes-, spel-, transport- och detaljhandelsmarknaden.

Back To Top