Skip to content

Fond: Segulah IV
Sektor: Verkstadsindustri
Förvärv: 2014
Ansvarig partner: Marcus Planting-Bergloo

“Øglænd har under de senaste åren uppvisat en stark lönsam tillväxt och har under denna period fått ett stort stöd från huvudägaren Segulah, som spelat en viktig roll för bolagets tillväxt och utveckling. Med Hilti som ny ägare har vi alla möjligheter att fortsätta vår globala tillväxt”, säger Geir Austigard, VD på Øglænd. 

Øglænd Industrier utvecklar, tillverkar och säljer supportlösningar, kabelrännor och kabelstegar till kunder världen över inom olja & gas, infrastruktur, skeppsbyggnad, vindkraft, vattenrening och renrum. Dessa lösningar skapar mervärde genom minskad installationstid, maximerat volymutnyttjande, viktminskningar, ökad livslängd och förbättrad säkerhet. 

Möjligheten. Segulahs investeringshypotes var att i) utöka säljstyrkan och växa geografiskt för att fullt ut ta tillvara på den underliggande marknadstillväxten, ii) öka det tekniska kunnandet för att möjliggöra försäljning av systemlösningar istället för komponenter, iii) bredda produkt- och tjänsteutbudet, och iv) expandera och optimera tillverkningen.

 Vad tillförde Segulah? Efter förvärvet utvecklades verksamheten betydligt bättre än plan, vilket framförallt var hänförligt till ett kontinuerligt fokus på att skifta försäljningen från komponenter till system. Detta möjliggjordes genom fokus på utökat tekniskt kunnande samt investeringar i forskning och utveckling. Vidare optimerades tillverkningen genom etablering av en tillverkningsanläggning i Kina samt sammanslagning och omlokalisering av två anläggningar i Malaysia. Dessutom etablerades en lättare tillverkning i Ryssland.

Mot bakgrund av den starka utvecklingen slutförde Øglænd Industrier en omfinansiering i december 2014, nio månader efter att förvärvet genomfördes, vilken återbetalade en betydande andel av den ursprungliga investeringen.

Resultatet. Den 2 juni 2017 tecknade Segulah IV L.P., Futurum Utvikling AS och minoritetsägare ett avtal om att avyttra 100% av aktierna i Øglænd Industrier till familjeägda Hilti AG.

Under Segulah IV:s ägande förbättrades Øglænd Industriers lönsamhet väsentligt och EBITDA ökade från 131 MNOK år 2013 till 349 MNOK år 2016. Detta uppnåddes genom en kombination av stark organisk tillväxt, effektivitetsförbättringar, utveckling av nya konkurrenskraftiga lösningar och ett starkt fokus på ökat tekniskt innehåll.

Back To Top