Skip to content

Fond: Segulah IV
Sektor: Företagstjänster
Förvärv: 2014
Ansvarig partner: Percy Calissendorff

”DOCU har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt och ökande lönsamhet. Segulah har som huvudägare utgjort ett starkt stöd under denna tid och gjort det möjligt för bolaget att bredda sitt utbud av händelsebaserad information i existerande och nya marknader”, säger Stefan Lindqvist, VD, DOCU.

DOCU är marknadsledare i Norden inom förmedling av händelsebaserad information till byggmarknaden samt marknadsinformation inom fastighet, vård och omsorg. Bolaget förser sina kunder med data och marknadsinformation som är viktig för deras försäljningsarbete. DOCU förmedlar tjänster i Sverige, Norge, Danmark och Finland. År 2016 omsatte DOCU 513 miljoner kr.

Möjligheten. Segulahs investeringshypotes var att (i) växa med existerande kundbas genom prisökningar och nya tjänster, (ii) växa med rådande produktutbud i Norge, Finland och Danmark, (iii) reducera uppsägningsandelen, och (iv) genomföra tilläggsförvärv.

Vad tillförde Segulah? Strax efter att DOCU förvärvats av Segulah som en avknoppning från DOCU Group under hösten 2014, förvärvade bolaget en majoritet (50.1%) av sin största konkurrent i Danmark, CRM Byggefakta. CRM fusionerades med DOCUs danska dotterbolag Bygge Information A/S och transaktionen resulterade i att betydande kostnadssynergier kunde realiseras. Dessutom har ledningen med Segulahs stöd genomfört ytterligare sju tilläggsförvärv.

Under investeringsperioden har ledningen även genomfört ett antal operativa förbättringsåtgärder. De har sänkt uppsägningsandelen, arbetat med att optimera prissättningsmodellen och ökat säljfokus på större kunder. Dessa aktiviteter har alla bidragit till att stärka verksamheten och lett till en kraftig ökning i både tillväxt och lönsamhet.

I november 2016 genomförde DOCU en refinansiering som ersatte den ursprungliga förvärvsskulden med en ny, billigare kreditfacilitet som också möjliggjorde en utdelning till Segulah IV och minoritetsinvesterarna. Dessutom finansierade den nya kreditfaciliteten de återstående aktierna (49.9%) i det danska dotterbolaget CRM.

Resultatet. Den 2 augusti tecknade Segulah IV L.P. ett avtal om att avyttra DOCU till Londonbaserade private equity-bolaget Stirling Square Capital Partners. Avkastningen från affären till investerarna i Segulah IV blev långt över förväntan.

Under de tre åren som Segulah ägde DOCU ökade bolaget sin försäljning kraftigt, både genom förvärv och organiskt. Viktiga aktiviteter som bidrog till denna utveckling var en ökad kundpenetration, breddning av utbudet till nya segment och expansion till nya marknader. Genom skalfördelar, prissättnings- och kostnadsoptimering har DOCU också ökat sin lönsamhet betydligt. Mellan 2014 och förväntat utfall 2017 ökade DOCUs pro forma EBITDA-marginal från 19% till 30%.

Back To Top